Privacyverklaring

Privacyverklaring Psychologiepraktijk Machteld Stakelbeek (versie 1 september 2018)

Gebruik persoonsgegevens
Voor een goede ondersteuning is het noodzakelijk dat ik, als psycholoog, coach of supervisor, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat
aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de gevoerde gesprekken en behandelingen.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 1. Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens;
 2. Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw psycholoog, coach of supervisor heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als een traject is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Terugkoppeling aan opdrachtgevers en/of verwijzers (zoals leidinggevende, personeelsconsulent of bedrijfsarts). Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy in de communicatie met opdrachtgevers en verwijzers
In rapportages en emailcontact ten behoeve van opdrachtgevers of verwijzers maak ik na het eerste contact gebruik van een uniek offertenummer, soms gekoppeld aan jouw initialen of een
omschrijving van jouw functie. Op de nota die jouw werkgever ontvangt staan de gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van de betaling.

 • het unieke offertenummer dat bij de intake gekoppeld is aan jouw naam
 • data van de gesprekken of periode waarin deze hebben plaatsgevonden
 • een korte omschrijving zoals bijvoorbeeld ‘’coach-sessie”
 • de kosten van de sessie.

Gegevensverwerking en -opslag ten behoeve van werkuitvoering
Psychologiepraktijk Machteld Stakelbeek maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office, Apple i-Cloud en Mailchimp en WordPress voor nieuwsbrieven en website. Contactgegevens (naam, telefoonnummers en mailadressen) zijn opgenomen in Contacten. Welke gegevens worden verzameld:

 • Naam en adresgegevens
 • Overige contactgegevens (mailadres, telefoonnummers)
 • Geboortedatum
 • Gegevens over functie en werkgever
 •  Gezondheidsgegevens
 • Incidenteel maakt een verwijzer gebruik van het BSN of een personeelsnummer

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Psychologiepraktijk Machteld Stakelbeek. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens sturen naar info@machteldstakelbeek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Psychologiepraktijk Machteld Stakelbeek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Psychologiepraktijk Machteld Stakelbeek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@machteldstaklebeek.nl.